Rev. Joseph Prettyman

Rev. Joseph Prettyman, former CCA Superintenden in the 1990s,   passed
away May 3, 2016 at the age of 94 years.

He is survived by his wife, Carolyn

Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *