Rev Jim Andrews ’54

Rev Jim Andrews ’54 passed away in August 2016.  Jim dedicated his adult life to missionary work in the Republic of China (Taiwan) and was honored as a CBA/CCA alumnus of the year.

Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *