June Goodwin Rose

June Rose, Class of ’50, passed away in January 2017.

She made her home in Corvallis, Oregon and is survived by husband Bill Rose, also CBA Class of ’50.

Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *