Jon Baker ’78

Jon Baker class ’78 reports that he and his son ran the “Big Sur” and  “Avenue of the Giants” marathons (both 26 miles 385 yards) just a week apart.  Baker was a member of Canyonville Christian Academy’s state championship cross country team in 1977 (CBA back then).

Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *