Christian Boarding School President Doug Wead Meets Donald Trump

Christian boarding school president meets newly elected President Donald Trump

Doug Wead, Canyonville Christian Academy president meeting with President-Elect, Donald Trump.  Mr. Wead appeared on six programs on four television networks in a 24 hour span.

We are excited about the coming school year.

Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *