รายละเอียดรายวิชา

รายละเอียดรายวิชา

รายวิชาพร้อมกับรายละเอียด

ศิลปศาสตร์ด้านภาษา

ภาษาอังกฤษ 1

วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้น grade 9 ซึ่งจะเป็นบทนำเกี่ยวกับวรรณกรรมต่าง ๆ ของโลก (รวมถึงนิทาน) บทกวี คำศัพท์ทางวรรณคดี ไวยกรณ์เบื้องต้น การแต่งประโยค การสะกดคำ และคำศัพท์เบื้องต้น

ภาษาอังกฤษ 2

วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้น grade 10 ซึ่งจะเป็นบทนำของเบื้องหลังวรรณกรรมต่าง ๆ ของโลก บทกวีและเทพนิยาย การสังเกตสำนวนโวหาร และทักษะการเขียนขั้นต่อไป

ภาษาอังกฤษ 3

วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้น grade 11 ซึ่งจะเป็นภาพรวมวรรณกรรมต่าง ๆ ของอเมริกา (นิยาย เรื่องสั้น และบทกวี) การสังเกตและวิเคราะห์สำนวนโวหาร การเขียนเรียงความ การเขียนรายงานการวิจัย ทักษะการสะกดคำ และทักษะด้านคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ 4

วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้น grade 12 ซึ่งจะเป็นภาพรวมวรรณกรรมต่าง ๆ ของประเทศอังกฤษ รวมถึงนวนิยาย เรื่องสั้น และบทกวี การสังเกตและวิเคราะห์สำนวนโวหาร การเขียนเรียงความ การวิเคราะห์และประมวลผลวรรณกรรม การเขียนเรียงความ

วรรณกรรมภาษาอังกฤษและการประพันธ์ระดับ AP

วิชาวรรณกรรมภาษาอังกฤษและการประพันธ์ระดับ AP นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนการอ่านอย่างระมัดระวัง การวิเคราะห์/วิพากษ์วรรณกรรมเชิงจินตนาการ ด้วยการอ่านเนื้อหาที่คัดเลือกมาอย่างใกล้ชิด นักเรียนสามารถที่จะเข้าใจการที่ผู้เขียนนั้นใช้ภาษาเพื่อที่จะสื่อความหายและอารมณ์ไปยังผู้อ่าน

ไวยกรณ์และการแต่งประโยคระดับ ESL 1/2

วิชานี้ได้รวมหลายทักษะในระดับเบื้องต้นเข้าด้วยกัน สำหรับนักเรียนที่มีประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษไม่มาก วิชานี้จะสอนอย่างเป็นระบบในเรื่องของการอ่าน โครงสร้างประโยคและการเขียนเบื้องต้น ไวยกรณ์ และคำศัพท์  เป้าหมายของวิชานี้คือการปูพื้นฐานที่แข็งแรงให้กับนักเรียนสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษในด้านการศึกษา ทางเราขอแนะนำให้นักเรียนลงเรียนวิชาการฟังและพูดไปพร้อม ๆ กัน

การฟังและการพูดระดับ ESL 1/2

วิชานี้เป็นวิชาระดับเบื้อนต้นที่จะช่วยเรื่องการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ มีการรวมทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  นักเรียนจะได้รับการเสริมความมั่นใจในเรื่องการสนทนาด้วยภาษาอังกฤษ พร้อมกับการเพิ่มพูนความรู้ในด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ

ไวยกรณ์และการแต่งประโยค ระดับ ESL 3/4

วิชาระดับปานกลาง/สูง นี้ได้รวมทักษะเบื้องต้นในการอ่าน เขียน ไวยกรณ์ และคำศัพท์ ไว้ในวิชาที่จะเน้นเรื่องการเตรียมทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับการเขียนในหลาย ๆ หัวข้อ และเรียนรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมอเมริกันในระดับความยากที่เหมาะสม  เมื่อจบวิชานี้แล้ว ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนจะมีความพร้อมในการเรียนในวิชาทั่ว ๆ ไป

การฟังและการพูดระดับ ESL 3/4

วิชาระดับปานกลาง/สูง นี้จะช่วยเรื่องการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ มีการรวมทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน นักเรียนจะได้รับการเสริมความมั่นใจในเรื่องการสนทนาด้วยภาษาอังกฤษ พร้อมกับการเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และฝึกการนำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ

ภาษาอังกฤษยุคเปลี่ยนผ่าน

ศิลปกรรม

ภาษาสเปน 1

วิชานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้นักเรียนมาความคล่องในด้านไวยกรณ์ (เสริมสร้างความเข้าใจและการใช้หลักไวยกรณ์ ผ่านการเขียน การฟัง การอ่าน การเรียนคำศัพท์ และการทำแบบฝึกหัดรอบด้าน) มีการเน้นเป็นพิเศษในเรื่องการสื่อสารด้วยการพูดและการฟัง

ภาษาสเปน 2 (วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ภาษาสเปน 1)

วิชานี้เป็นการไต่ระดับความยากด้วยกิจกรรมต่าง ๆ รอบด้านเพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงแก่นแท้ของภาษา ตั้งแต่แบบฝึกที่มีรูปแบบ ไปจนถึงการแสดงออกทางอารมณ์ที่มีลักษณะเฉพาะ  วิชานี้จะเตรียมทรัพยากรและความมั่นใจให้กับนักเรียนในการแสดงออกด้วยภาษาสเปน

ทางเราส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการโต้ตอบและอภิปรายในชั้นเรียน นักเรียนจะได้มีความหยั่งรู้ถึงความเกี่ยวเนื่องทางวัฒนธรรมในประเทศที่ใช้ภาษานั้น ๆ  มีการเน้นเป็นพิเศษในทักษาะการพูดและการเขียน

หนังสือรุ่นประจำปี

วิชาหนังสือรุ่นประจำปีเป็นวิชาสำหรับนักเรียนระดับชั้น grade 11 และ grade 12  วิชานี้ครอบคลุมพื้นฐานการเขียนข่าว องค์ประกอบภาพถ่าย และ software ประมวลผลรูปดิจิตอล นักเรียนจะได้ลงมือในการจัดทำหนังสือรุ่นประจำปีของ Canyonville Academy  แทบทุกวัน นักเรียนจำเป็นต้องใช้ทักษะการถ่ายรูปและความคิดสร้างสรรค์  วิชานี้จะมีงานที่จะเวลานอกช่วงเวลาเรียนสำหรับการเขียนข่าว การถ่ายรูปกิจกรรมกีฬา กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน และชีวิตประจำวันในโรงเรียน

ภาษาญี่ปุ่น 1

วิทยาศาสตร์

สุขศึกษา

วิชานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเติมเต็มเงื่อนไขของรัฐ Oregon ที่นักเรียนมัธยมปลายทุกคนต้องเรียนวิชาสุขศึกษาอย่างน้อย 1 ปี  นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของร่างกาย และการตัดสินใจที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพและดำเนินชีวิต

ชีววิทยา

วิชาที่เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ สัตววิทยา กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา  วิชานี้มีการใช้ห้องปฏิบัติการ รวมถึงการศึกษาด้วยการผ่าและการใช้กล้องจุลทรรศน์ หัวข้อที่น่าสนใจและจะมีการอภิปรายในชั้นเรียนรวมไปถึงการทำ cloning  ยาชนิดใหม่ ๆ  โภชนาการและสุขภาพ ฯลฯ

ชีววิทยาระดับสูง

กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา (วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ชีววิทยา)

นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ผ่านทางภาคปฏิบัติและการทดลองในห้องปฏิบัติการ  นักเรียนจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้

เคมี (วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : วิทยาศาสตร์กายภาพ)

วิชาเคมีพื้นฐานสำหรับมัธยมปลาย หัวข้อนั้นรวมไปถึงสสาร ตารางธาตุ ปฏิกริยาเคมีและปฏิกริยาทางกายภาพ วิชานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนที่มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเคมีอยู่แล้วได้พัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ต่อไปอีก

วิทยาศาสตร์กายภาพ

วิชานี้จะแนะนำภาพรวมเบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ รวมไปถึงวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (scientific method) อุตุนิยมวิทยา ทฤษฎีการสร้างโลก ทฤษฎีวิวัฒนาการ ทฤษฎีการออกแบบอย่างชาญฉลาด (intelligent design) ธรณีวิทยา สมุทรศาสตร์ และฟิสิกส์

ไบเบิ้ล

คริสตจักรยุคแรก/การดำเนินชีวิตคริสเตียน

วิชาเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อคิดเบื้องต้นของคริสเตียน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่มีความรู้คุ้นเคยกับคริสตศาสนาน้อยหรือไม่มีเลย และนักเรียนที่ภาษาอังกฤษยังไม่คล่อง ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคริสตศาสนา

อารยธรรมตะวันตกขึ้นพื้นฐาน

บทนำเกี่ยวกับไบเบิ้ลและความเชื่อคริสเตียน วลีจากคัมภีร์ไบเบิ้ลและการจดจำรายสัปดาห์  หัวข้อต่าง ๆ จะรวมถึงการอภิปรายเกี่ยวกับความจริง ลักษณะของพระเจ้า และอื่น ๆ

ศาสนศาสตร์และอดีตกาล – ภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับคัมภีร์ไบเบิ้ล

Journey of Faith

วิถีแห่งความเชื่อ

วิชานี้ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สำรวจและมีส่วนในพันธกิจของพระเจ้า ซึ่งเป็นรากฐานจากเรื่องราวต่าง ๆ ในคัมภีร์ไบเบิ้ล การมองถึงเรื่องราวเหล่านั้นด้วยมุมมองที่ทุกคนจากต่างวัฒนธรรมสามารถมองเห็นได้ ด้วยการที่เป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ และเป็นแรงผลักสำหรับการทำพันธกิจและใช้ชีวิตไปด้วย ในบริบทที่เราค้นพบเอง  วิชานี้จะนำนักเรียนเข้าสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้าที่ลึกยิ่งขึ้นด้วยการร่วมเดินทางและใช้ชีวิตไปกับพระองค์

การสำรวจพระคัมภีร์เดิม

วิชานี้เป็นวิชาระดับปานกลางที่สอนเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ในพระคัมภีร์เดิม (Old Testament)  ความรู้บางส่วนจากคัมภีร์ไบเบิ้ลเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แต่อาจจะไม่จำเป็น การเน้นย้ำในเรื่องราวที่สำคัญและบุคคลสำคัญในพระคัมภีร์เดิม และการใช้หลักการที่ได้เรียนจากเรื่องราวเหล่านั้นในชีวิตประจำวัน จะมีการเรียนการสอนผ่านการทำกิจกรรม การบรรยาย และแบบฝึกหัด

ปรัชญาและโลกทัศน์

วิชาไบเบิ้ลระดับสูงสำหรับนักเรียนระดับชั้น grade 11 และ grade 12  วิชานี้จะมีการนำเสนอมุมมองโลกของคริสเตียน มีการถกและการอภิปรายเมื่อเปรียบเทียบกับมนุษยนิยมทางโลก (secular humanism) และศาสนาต่าง ๆ จากประเทศทางตะวันออก  จะมีการเน้นย้ำเป็นพิเศษในหัวข้อด้านจรรยาบรรณ สื่อ และศาสนศาสตร์

สังคมศาสตร์

รัฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์

วิชานี้เป็นระดับสูงสำหรับนักเรียนระดับชั้น grade 11 และ grade 12  วิชารัฐศาสตร์จะวิเคราห์โครงสร้างพื้นฐานและหลักการของระบอบการปกครองชนิดหลัก ๆ ของโลก  จะมีการเน้นในการศึกษาเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ของอเมริกา  วิชาเศรษฐศาสตร์จะมีการวิเคราะห์หลักการพื้นฐานขอเศรษฐศาสตร์ในระดับโลก และในระดับส่วนบุคคล หัวข้อต่าง ๆ จะรวมไปถึงนโยบายทางการเงิน ภาษี ตลาดหุ้น และอิทธิพลของรัฐบาลที่มีต่อเศรษฐศกิจ  จะมีการเน้นย้ำเป็นพิเศษเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล  วิชานี้เป็นวิชาบังคับสำหรับการเรียนจบชั้นมัธยม

ประวัติศาสตร์อเมริกัน

เป็นวิชาระดับปานกลางสำหรับนักเรียนระดับชั้น grade 11 และ grade 12  จะเริ่มต้นด้วยประวัติการสำรวจทวีปอเมริกาโดยชาวยุโรปในอดีตจนมาถึงยุคปัจจุบัน จะมีการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สำคัญในประวัติศาสตร์อเมริกัน วิชานี้จะเน้นย้ำเป็นพิเศษสำหรับเหตุการณ์ระหว่างศตวรรษที่ 20จนถึงปัจจุบัน วิชานี้เป็นวิชาบังคับตามเงื่อนไขในการเรียนจบชั้นมัธยมศึกษา

ประวัติศาสตร์อเมริกันระดับ AP

วิชานี้เป็นวิชาประวัติศาสตร์อเมริกันระดับสูงและวิชาระดับมหาวิทยาลัย วิชานี้มีปริมาณงานที่ต้องอ่านและเขียนมากขึ้นสำหรับนักเรียนระดับสูง

ประวัติศาสตร์โลก

เป็นบทนำเบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลกสำหรับนักเรียนระดับ grade 9 เนื้อหาเริ่มต้นจากสมัยที่พระเจ้าสร้างโลกตามประวัติศาสตร์ในคัมภีร์ไบเบิ้ล จะมีการศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มบุคคล ผู้นำ และแนวคิดต่าง ๆ ที่มีผลต่อการหล่อหลอมโลกในเวลาปัจจุบัน

ประวัติศาสตร์อเมริกัน (สำหรับนักเรียนนานาชาติ)

เป็นวิชาระดับปานกลางสำหรับนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานในเรื่องประวัติศาสตร์อเมริกัน เริ่มต้นจากการสำรวจทวีปอเมริกาโดยชาวยุโรปในอดีตจนมาถึงยุคปัจจุบัน การศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สำคัญ และผู้นำต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์อเมริกัน

คณิตศาสตร์

* นักเรียนที่เข้ามาใหม่จะต้องทำการทดสอบวัดระดับพื้นฐานคณิตศาสตร์เพื่อการเลือกเรียนวิชาในระดับที่เหมาะสม

พีชคณิต 1

เป็นบทนำในวิชาพีชคณิตสำหรับนักเรียนระดับ grade 9 และ grade 10 เนื้อหาหลักของวิชานี้จะเกี่ยวกับเหตุผลเชิงสัญลักษณ์ (symbolic reasoning) และการคำนวณด้วยสัญลักษณ์ นักเรียนจะได้รับการพัฒนาด้านความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาเชิงสัญลักษณ์ในคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  รวมถึงการเรียนเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาโดยการใช้พีชคณิต

พีชคณิต 2 (วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : พีชคณิต 1)

เป็นวิชาที่ต่อเนื่องมาจากพีชคณิต 1  นักเรียนจะได้ฝึกฝนประสบการณ์ในการแก้โจทย์ปัญหาด้วยพีชคณิต รวมถึงการใช้สมการกำลังสอง ฟังก์ชัน logarithmic ฟังก์ชันเลขชี้กำลัง และระบบจำนวนเชิงซ้อน

พรีแคลคูลัส (วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : พีชคณิต 2 หรือเทียบเท่า)

วิชานี้เป็นวิชาพีชคณิตและตรีโกณมิติระดับมหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียนชั้น grade 11 และ grade 12 วิชานี้มีจุดประสงค์เพื่อเตรียมพร้อมนักเรียนสำหรับการเรียนวิชาแคลคูลัส  เนื้อหาวิชาครอบคลุมเรื่องกราฟ ฟังก์ชันพหุนาม ฟังก์ชันตรรกะ ฟังก์ชันเลขชี้กำลัง ฟังก์ชัน logarithmic วงกลมหน่วย ระบบสมการ และเมทริกซ์  วิชานี้จำเป็นต้องใช้เครื่องคิดเลขกราฟฟิก

วิชานี้ได้ถูกจัดสรรมาเพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมในการทำข้อสอบวัดระดับ AP Calculus AB ซึ่งนักเรียนต้องทำการสอบในช่วงสิ้นปีการศึกษา  เนื้อหาจะรวมข้อสอบ Calculus BC เข้าไปด้วย นักเรียนสามารถเลือกที่จะสอบวัดระดับในวิชานั้นได้เช่นกัน  วิชานี้จำเป็นต้องใช้เครื่องคิดเลขกราฟฟิก

เรขาคณิต

วิชาเรขาคณิตจะเจาะจงในเรื่องการใช้เหตุผล การพิสูจน์ การวาดด้วยไม้บรรทัดและวงเวียน  จะให้ความสนใจเป็นพิเศษในเนื้อหาที่จะมีการออกสอบในการสอบ SAT

พลศึกษา

วิชานี้เป็นวิชาพลศึกษาแบบดั้งเดิมที่ครอบคลุมถึงกิจกรรมต่าง ๆ กีฬาต่าง ๆ รวมถึงวิธีการเพิ่มและรักษาสมรรถภาพทางกาย จำเป็นต้องซื้อชุดพลศึกษา

วิชาเลือก

วิชาสัมมนา

วิชานี้จะมีการแนะนำหัวข้อต่าง ๆ ที่มักจะไม่อยู่ในห้องเรียนมัธยมปลายทั่วไป เนื้อหาจะมาจากวงการต่าง ๆ ได้แก่ศิลปะ ดนตรีคลาสสิค ภาพยนตร์ หมากรุก ประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่ 20 เรื่องราวและปัญหาต่าง ๆ ในโลกปัจจุบัน การลงทุนและตลาดหุ้น  นักเรียนจะได้รับโอกาสในการชมคอนเสิร์ต ละครเวที อุปรากร การแสดงบัลเล่ย์ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์  เนื้อหาและทัศนศึกษาจะต่างกันในแต่ละปี  วิชาสัมมนาจะเปิดสำหรับนักเรียนระดับชั้น grade 10 และ grade 11 ที่มีเกรดเฉลี่ย 3.0 หรือสูงกว่า

การร้องประสานเสียง

ดนตรีทั่วไป

ทฤษฎีดนตรี

ประวัติศาสตร์ศิลปะ

ศิลปะ

ชมรมศิลปะ – สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมงหลังเวลาเลิกเรียน

Please see our COVID FAQs for the upcoming 2020-2021 school year.